Privacyverklaring Electro Roos

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.electroroos.nl alsmede bij de dienstverlening van Electro Roos.

Electro Roos respecteert de privacy van de bezoekers op de website en de informatie die de klanten aan Electro Roos verstrekken. Electro Roos gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Electro Roos aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Electro Roos verwerkt en wat Electro Roos met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u producten koopt van Electro Roos, dan vraagt Electro Roos u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van Electro Roos en worden gebruikt om de producten aan u te kunnen leveren. Het klantenbestand is uiterst streng beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Electro Roos. Electro Roos verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij Electro Roos daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of Electro Roos dit noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de met u overeengekomen dienstverlening.

De persoonsgegevens

Electro Roos verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant wanneer de klant een aankoop doet:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;

De AVG-grondslagen

Electro Roos verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
Electro Roos vraagt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming vraagt Electro Roos onderaan het bestelformulier door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Electro Roos verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verzenden van de door u bestelde producten.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzameld, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Electro Roos verwerkt oor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen

Electro Roos voldoen aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Electro Roos bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Het register van verwerkingsactiviteiten

Electro Roos heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.

De beveiligingsmaatregelen

Electro Roos heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Electro Roos onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage;
Recht op rectificatie en aanvulling;
Recht op vergetelheid;
Recht op beperking van de verwerking;
Recht van bezwaar

Electro Roos heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@electroroos.nl. Electro Roos zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet Electro Roos voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert Electro Roos zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Electro Roos gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Electro Roos heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Electro Roos en de website. Electro Roos kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Electro Roos op.

© Electro Roos, 2020.